Ajdovščina, 21.3. 2019

Planinsko društvo Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, na podlagi sklepa UO objavlja

 

RAZPIS

 za najem planinske koče Antona Bavčerja na Čavnu

 

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih in Pogoje za udeležbo na razpisu, ki so na vpogled na sedežu društva vsak četrtek v času uradnih ur (od 16. do 18. ure).

Pisne prijave je treba poslati na naslov društva v zaprti kuverti, priporočeno po pošti, s pripisom »za razpisno komisijo« do 25.4.2019.

Prijavi morajo biti priloženi dokazi oziroma izjave o sprejemanju pogojev iz prejšnjega odstavka, morebitna druga dejstva, ki vplivajo na odločitev o izbiri najemnika in izjava o načinu zavarovanja resnosti ponudbe.

Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno obveščeni.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba.

Za dodatne informacije je pristojen predsednik društva na tel. 041 390 100 ali po dogovoru v času uradnih ur .

 

Predsednik PD:

Cvetko Ušaj

RAZPIS za najem planinske koče Antona Bavčerja na Čavnu

Pin It on Pinterest

Deli dogodek.

Delite to objavo s prijatelji!